דלג לתפריט ראשי(מקש קיצור 1) דלג לתוכן(מקש קיצור 2) דלג לתפריט תחתון(מקש קיצור 3)דלג למפת אתר (מקש קיצור 4)
תקנון השתתפות בקבוצות ייעוץ

תקנון השתתפות בקבוצות ייעוץ "גרופeat" של מטרנה

תקנון השתתפות בקבוצות ייעוץ "גרופeat" של מטרנה

א.  כללי

1.  להלן תקנון המאגד את כללי ההתנהגות וההסכמות הנהוגים בקבוצות הייעוץ המופעלות והמנוהלות מטעם מטרנה תעשיות, שותפות מוגבלת, שהינה חלק מתשלובת אסם - נסטלה (להלן - "מטרנה" או "החברה") באמצעות אפליקציה "WHATSAPP" (להלן - "קבוצות הווטסאפ").

קבוצות הווטסאפ הינם אפיק תקשורת, בנוסף לדף הפייסבוק של מטרנה ואתר הבית הכללי של החברה: https://www.facebook.com/maternababy //www.materna.co.il, הנועד לספק מידע ייעוץ ותכנים למי שיבחר להירשם לקבוצות הווטסאפ (להלן – "חבר הקבוצה"), על פי שיקול דעתה הבלעדי של מטרנה. מטרנה תתן מענה לשאלות חברי קבוצה בקבוצות הווטסאפ על ידי יועצות מטרנה בין השעות א-ה 8:00-17:00, לא כולל חגים וערבי חג (להלן – "שעות הפעילות"), ותצרף חברי קבוצה המבקשים להצטרף לקבוצות הווטסאפ, במהלך שעות הפעילות ועד 24 שעות מהרישום של חבר הקבוצה, על בסיס כמות המקומות הפנויים בקבוצות הווטסאפ ובהתאם לאמור בתקנון זה.

מובהר כי ניתן להרשם לקבוצת ווטסאפ אחת בלבד.

מובהר כי מטרנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי יכולה לשנות את שעות הפעילות.
מובהר כי למטרנה השיקול דעת הבלעדי לקבוע את כמות חברי הקבוצה בכל אחת מקבוצות הווטסאפ.

הפעילות מיועדת לאימהות ואבות כאחד.

2. ההרשמה לקבוצות הווטסאפ מהווה הרשמה גם למועדון לקוחות מטרנה (להלן - "מועדון הלקוחות" או "המועדון"). חבר הקבוצה מאשר על ידי רישומו לקבוצת ווטסאפ ו/או צפיה ו/או שימוש בה כי הוא מודע לכך שמטרנה עושה שימוש בנתונים שמסר במסגרת הליך רישומו לקבוצת הווטסאפ ו/או שנצברו על ידי מטרנה, והוא מסכים לכל שימוש כאמור מצד מטרנה לרבות קבלת דבר פרסומת וחומר שיווקי בדיוור ישיר.

3. הצפייה והשימוש בקבוצות הווטסאפ כפופים לכל הוראות התקנון והדין, לרבות הוראות תקנון אפליקציית "WHATSAPP". המשתמש בקבוצות הווטסאפ מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון (על צרופותיו) והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו.

4. מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפיה ו/או שימוש בקבוצות הווטסאפ, בין באמצעות טלפון סלולארי ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

5. מטרנה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש בקבוצות הווטסאפ. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.

6.  האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

7.  הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

8.  בכל מקום בתקנון בו כתוב "מטרנה" או "החברה" הכוונה היא לרבות מפעילי ומנהלי קבוצות הווטסאפ מטעם מטרנה ו/או מועדון הלקוחות וכל מי מטעמם.

9. מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

ב.  שינויים בקבוצות הווטסאפ והגבלת/ הפסקת שירות

10. מובהר כי מטרנה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:

10.1  לחסום ו/או להגביל את הצפיה ו/או השימוש בקבוצות הווטסאפ ו/או בכל חלק מהם בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפיה ו/או השימוש כאמור בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים ספציפיים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון.

10.2 למנוע ממי מהמשתמשים את ההרשמה לקבוצות הווטסאפ (ככל שנדרשת) ו/או השימוש בקבוצות הווטסאפ ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם, לרבות חסימתם ו/או הוצאתם מהקבוצות הווטסאפ.

10.3 להפסיק את הפעלת קבוצות הווטסאפ (בין באופן זמני ובין לצמיתות).

10.4  להוציא משתמש מחוץ לקבוצות הווטסאפ.

מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית למטרנה בתקנון זה ו/או מכח הדין.

ג. תוכן קבוצות הווטסאפ

11. קבוצות הווטסאפ הינן קבוצות המבוססות על שימוש באפליקציית "WHATSAPP". קבוצות הווטסאפ יכול ויכילו מידע ושירותים הקשורים למוצריה ופעילותה של מטרנה ותחומים המשיקים/ קשורים לפעילותה זו (כגון מידע הנוגע להורות, תזונה, הריון ולידה וכיו"ב), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מטרנה.

12. מודגש כי כל המידע והנתונים המופיעים בקבוצות הווטסאפ נכללים בו לנוחות המשתמשים ולהעשרתם בלבד ואין בהם בשום אופן כדי תחליף לייעוץ של אנשי מקצוע, אין להסיק מכך שמטרנה ממליצה ו/או נותנת מצג כלשהו המתייחס למשתמש ספציפי ו/או מקרה ספציפי כלשהו. מטרנה רשאית לבחור את התוכן שיופיע ו/או יועבר בקבוצות הווטסאפ על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שהמשתמשים יהיו רשאים להסתמך על כך באופן כלשהו ובהשתתפותם בקבוצות הווטסאפ מסכימים המשתמשים לאמור לעיל ומאשרים כי לא תהיינה להם כל טענות ו/או דרישות בקשר עם האמור.

13. מטרנה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן קבוצות הווטסאפ ו/או השימוש בו. מטרנה אינה נותנת מצג כלשהו בקשר עם נכונות תוכן קבוצות הווטסאפ ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו ו/או התאמתו למשתמש של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו (לרבות מידע הכלול ב"תוכני גולשים", כהגדרתם להלן, ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר קבוצות הווטסאפ מכילים קישור אליהם, ככל שקיימים, וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול קבוצות הווטסאפ באופן כלשהו ו/או נובע ממנו ו/או הטבות מצד גופים מסחריים אחרים המופיעות קבוצות הווטסאפ).

14. מטרנה תהיה רשאית להפעיל ו/או לאפשר הכללת "תכני גולשים" בקבוצות הווטסאפ, כהגדרתם בסעיף 16 להלן. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 11 לעיל מובהר כי מטרנה אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם תכני גולשים אלה ויחולו עליהם הוראות פרק ה' להלן.

15. מטרנה תהיה רשאית לכלול במסגרת קבוצות הווטסאפ ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים ו/או הצעות ו/או הטבות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 10 לעיל מובהר כי מטרנה אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או הצעות ו/או הטבות ו/או קישורים אלה ויחולו עליהם הוראות פרק ו' להלן.

16. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי קבוצות הווטסאפ עשויות לכלול מידע משוער ו/או ציפיות עתידיות וכיו"ב וכי כל מידע כאמור אינו ודאי ותלוי במכלול רב של גורמים. לפיכך, אין להסתמך על מידע זה ומטרנה אינה יוצרת כל מצג ו/או נושאת באחריות כלשהי לגביו.

כמו כן, עשויות קבוצות הווטסאפ לכלול תכנים ונתונים פיננסיים שונים על מטרנה, עסקיה וכו' אולם מובהר ומודגש שתכנים אלה עשויים להיות לא מעודכנים ו/או מדויקים ולפיכך אין להסתמך עליהם ומטרנה אינה יוצרת כל מצג ו/או נושאת באחריות כלשהי לגביהם.

17. תשומת הלב כי קבוצות הווטסאפ, לרבות המאמרים והכתבות שבו, עשויות לכלול מידע בעל אופי פרסומי.

ד. מאגר מידע       

כאמור, ההרשמה לקבוצות הווטסאפ מהווה הרשמה גם למאגר המידע של מטרנה "מועדון לקוחות מטרנה" ובאמצעותו יתאפשר למשתמש החבר במועדון ליהנות בתקופת החברות מהטבות שונות אשר יוצעו על ידי מטרנה, ו/או צדדים שלישיים אחרים, הכל בתנאים שיפורסמו מעת לעת על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. עם מילוי הפרטים לטובת הרשמה לקבוצות הווטסאפ, כאמור לעיל, המשתמש מסכים להכנסת פרטיו למאגר המידע של מטרנה ומסכים לכך שמטרנה, תעשה שימוש בפרטים שלו בהתאם להוראות הדין ולקבל דברי פרסומת, הצעות להשתתפות במחקרים ו/או תכנים אחרים בדיוור ישיר לרבות באמצעות דואר.

ה. תכני גולשים

18. במסגרת השתתפות בקבוצות הווטסאפ יתאפשר למשתמשים להביע דעה ו/או להגיב ו/או לענות על שאלות וסקרים ו/או להציג שאלות ו/או להעלות ו/או לפרסם מידע וכן להשתתף בכל אופן שהוא (להלן - "תכני גולשים").

מובהר כי פרסום תכני גולשים בקבוצות הווטסאפ (בין בכלל ובין תכנים ספציפיים) יעשה בהתאם לאופן פעולתה של אפליקציית "WHATSAPP".

19. ככל שייכללו בקבוצות הווטסאפ תכני גולשים, שאינם עומדים בתנאי תקנון זה, תהא מטרנה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למנהלי אפליקציית "WHATSAPP" בבקשה לפסול ו/או להסיר ו/או לשנות את תכני הגולשים או איזה חלק מהם (בין לפני פרסומם ובין לאחריו

20. מובהר כי מטרנה אינה אחראית לכלול בתכני הגולשים (לרבות אמיתותם, אמינותם, עדכנותם וכיו"ב) וכי האמור בהם אינו מבטא את עמדתה של מטרנה. כן מובהר כי אין בפרסומם של תכני הגולשים במסגרת קבוצות הווטסאפ ו/או באי פרסומם ו/או באי הסרתם מן קבוצות הווטסאפ כדי להטיל על מטרנה אחריות כלשהי בגינם.

21. משתמש המעלה או מפרסם תוכן גולשים מטעמו בקבוצות הווטסאפ בכל דרך שהיא, מצהיר כי הוא הבעלים של מלוא הזכויות בו ובתוכנו ובכל הצרופות מטעמו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב) או שהוא מחזיק בהרשאה כדין מבעל הזכויות לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות, וכי אין בפרסום תוכן הגולשים מטעמו ו/או השימוש בו כדי להפר ו/או לפגוע בזכויות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי.

22. משתמש כאמור מוותר על כל זכות שיש לו בתוכן הגולשים שהועלה/ הועבר מטעמו ומסכים לכך שמטרנה תהיה רשאית להשתמש בתוכן כאמור ובכל רעיון ו/או ידע ו/או מידע הכלול בו ו/או נובע ממנו בכל אופן שתבחר ולכל מטרה שהיא, לרבות שימוש מסחרי, וכן להעתיקו, להפיצו ולפרסמו בכל אמצעי ובכל אופן שתבחר (בין בארץ בין בחו"ל), בין בעצמה ובין באמצעות הרשאה לאחרים, והכל מבלי הגבלה בזמן וללא תמורה.

23. מטרנה תהיה רשאית לשמור ולהשתמש בפרטים האישיים של המשתמשים שנמסר לה על ידי משתמשים באופן התואם את מדיניות הפרטיות שלה. כל מידע אחר שהועבר למטרנה או הועלה בקבוצות הווטסאפ (שלא עקב דרישת מטרנה) ייחשב לבלתי חסוי ומטרנה תהיה רשאית לפרסמו או להשתמש בו בכל צורה אחרת (ר' סעיף 20 לעיל).

24. מטרנה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לאבטחת המידע הכלול בקבוצות הווטסאפ ו/או אשר הועבר במסגרתו אולם על אף האמור ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת המידע הנ"ל (כגון יירוט, גישה בלתי מורשית וכו'). מטרנה אינה מתחייבת לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול בקבוצות הווטסאפ ו/או מידע שהועבר על ידי משתמשים במסגרת ו/או לצורך השימוש בו (כגון מידע הכלול בתכני גולשים, פרטי משתמשים שנמסרו במסגרת הליך הרשמה בקבוצות הווטסאפ, וכיו"ב).

בהעלאת תוכן גולשים לקבוצות הווטסאפ על ידי משתמש ו/או מסירת מידע או נתונים כלשהם על ידו במסגרת השימוש בקבוצות הווטסאפ הוא מאשר כי האמור לעיל ידוע לו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מטרנה בגין האמור.

25. המשתמש מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות ו/או להציג בקבוצות הווטסאפ בכל דרך שהיא ובכל מסגרת שהיא כל מידע ו/או עמדה ו/או תוכנה ו/או תוכן כלשהו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב) שהינו שקרי ו/או פוגעני ו/או מטעה ו/או מהווה פגיעה ברגשות הציבור או אמונותיו ו/או שיש בו או בפרסומו כדי להוות לשון הרע ו/או שהוא או פרסומו מנוגדים לדין ו/או מעודדים לפעול בניגוד לדין ו/או שלא ראוי לפרסמו מכל סיבה שהיא (כגון תוכן בעל אופי מיני, תוכן גזעני, דברי הסתה, איומים וכיו"ב) וכן שלא להעלות דברי פרסומת שאינם של מטרנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא להעלות לקבוצות הווטסאפ כל מידע ו/או תוכנה ו/או תוכן שפרסומו על ידו מהווה הפרה של זכויות יוצרים או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי (לרבות הזכות לפרטיות). המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית בגין תוכן שהועלה על ידם ו/או מטעמם לקבוצות הווטסאפ.

26. למען הסר ספק מובהר כי המשתמשים אינם רשאים לעשות שימוש בתכני גולשים המפורסמים בקבוצות הווטסאפ, אף אם הם חשופים לצפייתם, אלא אם כן ניתנה הסכמת מטרנה לכך מראש ובכתב.

ו.  קישורים ופרסומים בקבוצות הווטסאפ

27. קבוצות הווטסאפ עשויות להכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט לנוחות המשתמשים. מובהר כי מטרנה אינה שולטת או מפקחת על התכנים באתרים הנ"ל ו/או על השימוש באותם אתרים (לרבות על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם) ולפיכך אין היא נושאת בכל אחריות בקשר עם התכנים ו/או השימוש באתרים הנ"ל. העובדה שקבוצות הווטסאפ מקשרות לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מטרנה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, נהלי הגנת הפרטיות שלהם ו/או כל היבט אחר בקשר עם האמור ואין היא מטילה על מטרנה אחריות כלשהי בגינם.

כמו כן, מטרנה אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו בקבוצות הווטסאפ יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

מטרנה רשאית להסיר בקבוצות הווטסאפ קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים כאמור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

28. קבוצות הווטסאפ עשויות להכיל פרסומים ו/או הצעות ו/או הטבות של צדדים שלישיים. מובהר כי מטרנה אינה אחראית לפרסומים ו/או להצעות ו/או להטבות אלו והאחריות הבלעדית בגינם (לרבות בגין פרסום מטעה, מזיק וכיו"ב) חלה על המפרסמים והמציעים עצמם.

29. אין לקשר בין קבוצות הווטסאפ לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).

ח.  השימוש בקבוצות הווטסאפ

30. אין לעשות שימוש בקבוצות הווטסאפ למטרות מסחריות, אלא אם נתקבל אישור מטרנה מראש ובכתב.

31. אין לעשות שימוש בקבוצות הווטסאפ למטרות בלתי חוקיות (לרבות במסגרת העלאת תוכן גולשים באופן המנוגד להוראות תקנון זה).

32. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את התוכן של קבוצות הווטסאפ ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני קבוצות הווטסאפ ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם הועלו לקבוצות הווטסאפ.

33. אין להציג את קבוצות הווטסאפ ו/או תכניהן ו/או כל חלק מהן בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב קבוצות הווטסאפ ו/או את תכניהן ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).

34. חברי הקבוצה אינם רשאים להציג את קבוצות הווטסאפ ו/או תכניהן ו/או כל חלק מהם (לרבות שם קבוצות הווטסאפ) במסגרת אתר אינטרנט אחר ו/או פלטפורמת תקשורת אחרת כלשהיא (לרבות הצגת תכנים בתוך מסגרת - (Frame.

35. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר (לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב) לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך קבוצות הווטסאפ. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מקבוצות הווטסאפ.

36. אין להעלות תוכן גולשים לקבוצות הווטסאפ בניגוד להוראות סעיפים 16-24 לעיל.

37. אין לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים בקבוצות הווטסאפ (לרבות לצורך העלאת תכני גולשים).

38. אין לפגוע ו/או להפריע לשימוש בקבוצות הווטסאפ ו/או למידע המתפרסם בקבוצות הווטסאפ ו/או בשרתיו.

39. אין לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן בקבוצות הווטסאפ.

40. אין להשתמש בקבוצות הווטסאפ ו/או בכל חלק מהן לצורך פריצה למערכות מחשב ו/או מערכות תקשורת אחרות כלשהן (לרבות אלו של קבוצות הווטסאפ עצמן) ו/או לסרוק פורטים ו/או להפיץ וירוס מחשב או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או לעשות שימוש בקבוצות הווטסאפ שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב/תקשורת של קבוצות הווטסאפ ו/או למנוע או לפגוע בשימוש בקבוצות הווטסאפ ו/או בכל אפליקציה או אתר אינטרנט אחר ו/או לכל שימוש אחר שיש בו פגיעה בקבוצות הווטסאפ ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

41.          המשתמש, בעשותו כן, מסכים להוראות הכלולות בפרק זה לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להן ולכל הוראות התקנון ובהתאם לכל דין. מובהר כי מטרנה רשאית למנוע באופן מיידי ממשתמש שיפר איזה מהוראות תקנון זה את השימוש בקבוצות הווטסאפ ולנקוט נגדו בכל סעד המוקנה לה מכח הדין (לרבות מסירת מידע רלבנטי לרשויות המוסמכות).

ט.  מדיניות פרטיות

42. מטרנה מבינה את חשיבות הפרטיות של המשתמשים בקבוצות הווטסאפ ומכבדת את פרטיותם בעת השימוש בקבוצות הווטסאפ. מדיניות הפרטיות של מטרנה ביחס לקבוצות הווטסאפ זה מפורטת תחת הקישור "מדיניות הפרטיות" (להלן - "מדיניות הפרטיות") ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. בשימוש בקבוצות הווטסאפ מסכים המשתמש גם לתוכן מדיניות הפרטיות (יש להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת). מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים באופן אקטיבי על ידי המשתמש לצורך ההרשמה בקבוצות הווטסאפ ו/או למועדון הלקוחות בהתאם לדרישת מטרנה (לרבות ביחס להכללה במאגר מידע ודיוור ישיר).

43.  כל מידע אחר הנאסף על ידי מטרנה ו/או אשר הגיע לידה ביחס למשתמש (אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה לקבוצות הווטסאפ -  הכפוף למדיניות הפרטיות למעט מידע הכפוף להסכם מפורש נפרד בין מטרנה למשתמש) וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לקבוצות הווטסאפ, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, הצעות וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם. כל תוכן המשודר או מועלה לקבוצות הווטסאפ הופך לרכושה של מטרנה אשר תהיה רשאית לשכפל, לפרסם, לגלות, לשדר להעלותו לקבוצות הווטסאפ או לאתרי אינטרנט אחרים בשליטת מטרנה או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה, לכל מטרה שהיא.

י. קניין רוחני

44. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקבוצות הווטסאפ ו/או בעיצובם ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם ו/או בתוכנות/ יישומים/ קוד מחשב/ קבצים גרפיים וכיו"ב הכלולים בהן ו/או בסימני המסחר הכלולים בהן ו/או בכל התכנים האחרים שבו ובכל הכלול בו לרבות תכני גולשים (להלן - "החומר המוגן") הינן של מטרנה בלבד (או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו למטרנה להשתמש בהם כגון שותפים עסקיים).

45. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לצד שלישי או לציבור או להעמיד לרשותם, לעבד, לשנות, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את החומר המוגן או כל חלק ממנו בין באופן עצמאי ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי (לרבות אמצעים אלקטרונים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה וכיו"ב) ו/או להפר את זכויות הקניין הרוחני של מטרנה ו/או כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע בקבוצות הווטסאפ, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של מטרנה ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

46.  מובהר כי אין בפרסום ו/או הכללת חומר בקבוצות הווטסאפ ו/או בשימוש המשתמש בו בכדי להעניק למשתמש כל זכות שהיא בחומר המוגן (לרבות כל רישיון, סימן מסחרי, פטנט וכל זכות קניינית אחרת).

יא. הגבלת אחריות

47. מטרנה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן קבוצות הווטסאפ ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו, לרבות מידע הכלול ב"תוכני גולשים" ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר קבוצות הווטסאפ מכילות קישור אליהם וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול בקבוצות הווטסאפ באופן כלשהו ו/או נובע מהן. יודגש כי אין בעובדה שקבוצות הווטסאפ מיועדות להוות פלטפורמה לטובת מתן ייעוץ לכל משתמש כדי לגרוע מהאמור לעיל ו/או להטיל על מטרנה אחריות כלשהי בגין המידע ו/או ההצעות ו/או התכנים המסופקים במסגרתם ו/או להוות מצג כלשהו של מטרנה בקשר עם האמור. כל המידע והנתונים המופיעים בקבוצות הווטסאפ נכללים בהן לנוחות המשתמשים והעשרתם בלבד ואין בהם בשום אופן כדי להוות המלצה לגבי מקרה מסוים ו/או תחליף לייעוץ של אנשי מקצוע.

בנוסף, קבוצות הווטסאפ עשויות לכלול מידע שאינו מדויק או מעודכן ועל המשתמש לבדוק ולוודא את נכונות המידע ועדכניותו לפני עריכת כל שימוש בו.

48. מטרנה אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת קבוצות הווטסאפ ו/או הצפייה ו/או השימוש בהן ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו"ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מטרנה אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בשימוש בקבוצות הווטסאפ, לרבות בהרשמה למועדון הלקוחות ו/או בכל הקשור עם השימוש במועדון במסגרת בקבוצות הווטסאפ.

49. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או להטיל על מטרנה אחריות כלשהי, במקרה של תקלה כלשהי המשתמש מוזמן לפנות למטרנה באמצעות דואר אלקטרוני (Sherut@maabarot.com) ולדווח על התקלה.

50. בכל מקרה שיוכח כי רשלנות של מטרנה מנעה מהמשתמש לעשות שימוש בקבוצות הווטסאפ ו/או לקבל הטבה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתמש זכאי לגובה עלות שיחת הטלפון ו/או עלות הגלישה אותה ביצע (אם ביצע) בכדי לממש את ההטבה ולא מעבר לכך, אלא אם כן מטרנה תחליט אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

51. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של קבוצות הווטסאפ יינתן שיקול דעת מלא למטרנה להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לבצע כל פעולה אחרת  בקשר לקבוצות הווטסאפ.

52. מטרנה אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש בקבוצות הווטסאפ ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בהן, לרבות עקב תוכנות הכלולות באפליקציית "WHATSAPP" או שהפעלתן נובעת מהשימוש בהן ו/או באתרים שקיימים אליהם קישורים בקבוצות הווטסאפ (כגון וירוסים) ו/או לכל נזק אחר שייגרם בגין ו/או בקשר עם קבוצות הווטסאפ ו/או השימוש בהן, וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידה של מטרנה, או אם נודע לה על האפשרות לנזקים מסוג זה.

53. הצפייה והשימוש בקבוצות הווטסאפ ובתוכנו, הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי מטרנה ו/או הנהלת קבוצות הווטסאפ ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש בקבוצות הווטסאפ ו/או תקנון זה.

54. המשתמש מתחייב לשפות את מטרנה ו/או או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.

יב. הדין החל וסמכות שיפוט

55. הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש בקבוצות הווטסאפ הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש בקבוצות הווטסאפ נעשה בישראל ובין בחו"ל).

56. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש בקבוצות הווטסאפ מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

יג.  שונות

57. נוסח תקנון זה יהא מצוי במשרדי החברה במטרנה תעשיות, קיבוץ מעברות 40230 ויפורסם באתר מטרנה ויהיה ניתן לעיין בו במסגרת גלישה באתר מטרנה ו/או באמצעות פנייה בכתב לחברה. בנוסף ניתן לעיין במשרדי החברה בתקנון מועדון הלקוחות בכל הנוגע לשימוש בו באמצעות הפלטפורמות האחרות.  

58. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים כלשהם לגבי ו/או בקשר עם קבוצות הווטסאפ ו/או המועדון (לרבות לגבי מבצעים שיתקיימו במסגרת המועדון והטבות הניתנות מכוחו), תגברנה הוראות תקנון זה.

יד.     פנה אלינו

59. מטרנה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכות המשתמשים בקבוצות הווטסאפ ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם הנך סבור שפרסום מסוים בקבוצות הווטסאפ פוגע בך מסיבה כלשהי, אנא פנה אלינו ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לחברה באמצעות דוא"ל: Sherut@maabarot.com.